Opći prodajni uvjeti

1. Opće odredbe

Navedeni Opći prodajni uvjeti (dalje kao „OPU“) operatora e-trgovine MB TECH BB s.r.o., sa sjedištem Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, MB: 36 622 524, upisan u Trgovačkom registru Općinskog suda Banská Bystrica, odjeljenje: Sro, uložak broj: 8822/S (dalje samo „prodavatelj“) važe za sve odnose, koji nastaju kod prodaje robe prodavatelja kupcu, preko e-trgovine techsavers.hr.

Kupac prodavatelja može biti fizička ili pravna osoba (dalje kao „kupac“). Poslovni odnosi su uređeni zakonom br. 40/1964. Z. z. Građanski zakonik (dalje kao „Građanski zakonik“), zakonom br. 250/2007. Z . z. o zaštiti potrošača i o izmjeni zakona Slovačkog Nacionalnog Vijeća br. 372/1990. Zbirke o prijestupima u smislu kasnijih propisa (dalje kao  „zakon o zaštiti potrošača“) i zakonom br. 102/2014. Z. z. o zaštiti potrošača kod prodaje robe ili pružanja usluga temeljem ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostora prodavatelja (dalje kao „zakon o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu“).

Izričito se isključuje primjena bilo kojih drugih uvjeta kupca navedenih na narudžbenici, drugom dokumentu, ili e-mailu kupca, koji bi bili u suprotnosti s ovim OPU.

 Prije korištenja ove web stranice je neophodno pažljivo pročitati ove OPU, naša Načela korištenja kolačića i a naša  Načela obrade osobnih podataka (dalje zajednički samo „Načela zaštite podataka“) . Prilikom korištenja ovog weba ili kod unošenja narudžbenice na istom ste vezani ovim uvjetima i načelima zaštite osobnih podataka. Ako se ne slažete s uvjetima i načelima zaštite podataka, ne koristite ovu internet stranicu.

Kupac izražava  suglasnost s ovim uvjetima klikom na konkretno polje prije slanja narudžbenice na internet stranici prodavatelja techsavers.hr. Kupac prije slanja narudžbenice potvrđuje, da je upoznat s time, da slanjem narudžbenice je sastavni dio iste obveza platiti cijenu naručene robe. Kupac slanjem narudžbenice potvrđuje, da je pred slanjem iste informiran o svim bitnostima sukladno odredbama od čl. 10a do 14., zakona o zaštiti potrošača.

 

2. Sklapanje Ugovora - narudžbenica

Kupoprodajni ugovore, temeljem koje je ostvarena prodaja robe sa strane prodavatelja kupcu nastaje nakon što narudžbenicu kupca potvrdi prodavatelj. Kupac naruči robu preko elektronskog formulara za narudžbenice navedenog na internet stranici prodavatelja mbtech.sk.

Upućena narudžbenica je za kupca, koji je i potrošač, obvezna za istog u trenutku njenog slanja prodavatelju, nije time dotaknuta odredba čl. 7. st. 5., zakona o zaštiti potrošača. Narudžbenica mora sadržavati minimalno podatke prema slijedećem: identifikacijske podatke kupca u opsegu ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, e-mail adresa, telefonski kontakt, naziv robe, točna specifikacija robe, količina naručene robe, točno mjesto isporuke robe (adresa uručivanja) način transporta i način plaćanja kupoprodajne cijene. Za unošenje narudžbenice je potrebne postupati prema postupku online kupnje i kliknuti na tipku „Naručiti s obvezom plaćanja“. Upozoravamo, da sa slanjem narudžbenice ste obvezni za istu i platiti. Konzekventno ćemo vam uputiti e-mail s potvrdom primitka vaše narudžbenice („Potvrda o primitku narudžbenice“). To ne znači, da smo narudžbenicu primili. Vaša narudžbenica je ponuda za kupnju jednog ili višeg proizvoda, koji nam šaljete. Sve narudžbenice podliježu našem odobravanju. O našoj suglasnosti vaš ćemo informirati e-mailom, u kojem vam ćemo potvrditi, da je narudžbenica primljena („Potvrda o isporuci“). Ugovor između ugovornih strana o kupnji proizvoda (dalje samo „ugovor“) je sklopljen tek tada, kad vam pošaljemo potvrdu narudžbenice.

Sažetak podataka o narudžbenici bit će pripojen Potvrdi o isporuci („Elektronski račun“).

Ako je kupac potrošač, sastavni dio kupoprodajnog ugovora je Informacija za kupca, koju je prodavatelj pružio kupcu prije sklapanja kupoprodajnog ugovora uz posredovanje ovog OPU i Načela zaštite podataka.

 

3. Dostupnost robe 

Prodavatelj zadržava pravo iz ozbiljnih razloga (uglavnom, ako prodavatelj nema zahtijevanu robu u skladištu, odnosno, ako nije u stanju zahtijevanu robu nabaviti, ili je isporučiti u kupcu u potrebnoj količini) ne prihvatiti narudžbenicu kupca ili ukinuti već potvrđenu narudžbenicu kupca, o čemu će kupca informirati (telefonski, pismeno, e-mailom). Zadržavamo pravo učiniti to u bilo kojem trenutku. Za odstranjivanje bilo kojih proizvoda iz ove web stranice, ili za odstranjivanje ili uređenje bilo kojeg materijala, ili sadržaja sa ove web stranice, niti za obradu narudžbenicu nakon slanja potvrde o narudžbenici ne snosimo odgovornost prema vama niti nikakvoj trećoj strani.

Prodavatelj zadržava pravo pružiti kupcu informacije o nadomjesnim proizvodima jednake ili više kvalitete i vrijednosti, koje možete naručiti ili pružiti kupcu mogućnost odustajanja od ugovora (ukidanje narudžbenice) putem e-maila. Ako kupac ne želi kupiti nadomjesnu robu i želi od ugovora odustati ili ukinuti narudžbenicu, prodavatelj vrati bilo koju vrijednost, koju je platio kupac i to u roku 14 dana od uručivanja e-maila.

Uz pretpostavku, da kupac neće odustati od ugovora, ne ukine narudžbenicu ili ne primi nadomjesni proizvod u adekvatnom vremenskom roku, prodavatelj ima pravo odustati od ugovora i nadoknaditi kupcu iznos, koji je platio i to u roku 14 dana od dana odustajanja od ugovora na strani prodavatelja.


4. Uvjeti plaćanja i cijene

Kupac je obvezan robu, čiju narudžbu je prodavatelj prihvatio, platiti uredno i na vrijeme kupoprodajnu cijenu,  koja je važila u vrijeme potvrđivanja narudžbenice. Ako prodavatelj utvrdi pogrešku u cijeni bilo kojeg proizvoda, koji je kupac naručio, bez odlaganja će informirati istog i pružiti  mu mogućnost potvrđivanja narudžbe u ispravnoj cijeni, ili ukidanja iste preko e-maila ili pismenim putem. Ako prodavatelj ne uspije kontaktirati kupca, narudžbenica će se smatrati ukinutom i plaćeni iznos će bit vraćen kupcu u cijelosti u roku 14 dana od ukidanja.

Prodavatelj nije obvezan pružiti kupcu bilo koji proizvod za nepravilnu nižu cijenu (iako je već poslao potvrdu o isporuci) ako je greška u cijeni uočljiva i nezamjenjiva i moguće je istu prepoznati kao nepravilnu cijenu.

Kupoprodajna cijena za robu je cijena navedena na internet stranici prodavatelja techsavers.hr za odabranu robu. Kupoprodajna cijena je navedena s PDV. Uz ovakvo određenu kupoprodajnu cijenu će biti kupcu uračunati i troškove za prijevoz robe a troškove, koje predstavljaju pristojbu obračunatu operatoru usluga za plaćanje za pruženu uslugu plaćanja. (dalje kao „Kupoprodajna cijena“).

U svezi s tim i prema i sukladno naslovu V., poglavlja I. smjernice 2006/112/EZ od 28. studenog 2006., o zajedničkom sistemu poreza na dodanu vrijednost se mjestom isporuke smatra država članica, u okviru koje je roba isporučena, i aplicirani PDV se navode u okviru važećoj tarifi svake države - članice u kojoj se roba uručuje temeljem konkretne narudžbenice.

Sukladno važećim pravilima i propisima svake nadležnosti bit će adekvatna PDV obračunata sa naše strane, ako je roba isporučena kupcu koji je (ili se od njega traži da bude) oporeziva osoba za svrhe PDV.

 

Kupoprodajnu cijenu plaća kupac prodavatelju na jedan od načina prema slijedećem:

- izravno kod preuzimanja robe u gotovini ili bankovnom karticom,

-plaćanjem pouzeća

-bankovnim transferom na račun Prodavatelja otvoren u Tatra banka, a.s.

IBAN: SK09 1100 0000 0026 2877 9397

-bezgotovinskim plaćanjem preko osiguranog payment gateway banke ČSOB.

Bezgotovinskim plaćanjem platnom/kreditnom karticom preko osiguranog payment gateway banke ČSOB, a.s.  - U slučaju izbora ovog načina plaćanja bezgotovinskom platnom karticom, postupa kupac kod plaćanja sukladno koracima, saopćenim istom u okviru konkretnog internet platnog gatewaya. Prodavatelj nije obvezan poslati kupcu predmet kupnje prije nego što obavi plaćanje. Ako ima kupac namjeru upotrijebiti za plaćanje cijene platni sustav banke ČSOB (internet payment gateway) čiji operator je tvrtka. Československá obchodná banka, a.s., sa sjedištem Michalská 18, Bratislava 815 63, Slovačka Republika, MB: 36 854 140, tvrtka upisana u Trgovačkom registru Općinskog suda Bratislava I, odjeljenje: Sro, uložak br.: 4314/B, prije upotrebe istog, obvezan je upoznati se s relevantnim poslovnim uvjetima, koji reguliraju korištenje istog. Operator platnog sustava ČSOB je isključivo banka Československá obchodná banka, a. s., zbog toga Prodavatelj ne snosi bilo koju odgovornost za eventualnu štetu uzrokovanu kupcu na temelju korištenja ili u svezi s korištenjem ovog platnog sustava. Zbog minimiziranja rizika neovlaštenog pristupa podaci o vašoj kreditnoj kartici bit će šifrirani. Kreditne kartice podliježu ovjeri i autorizaciji subjekta, koji je karticu izdao. U slučaju da subjekt ne autorizira plaćanje, prodavatelj neće snositi odgovornost za bilo koje kašnjenje ili ne uručenje i neće moći sklopiti ugovor sa kupcem.


5. Uvjeti isporuke

Isporuku robe prodavatelj ostvari razvoženjem ili ekspres dostavnom uslugom (kurir) na adresu kupca određenu u narudžbenici. U slučaju izbora kupca, da će robu preuzeti osobno, isporuku iste ostvari prodavatelj i to u njegovom pogonu.

Prodavatelj isporuči kupcu robu po pravilu do 14 radnih dana potvrde narudžbenice kupca, ako se roba naručena kupcem nalazi u skladištu prodavatelja. Ako prodavatelj nema robu, koju je kupac naručio na skladištu, javi kupcu rok u kojoj će biti roba isporučena. Ako robu nije moguće isporučiti kupcu u roku 14 dana od potvrđivanja narudžbe prodavateljem, isti o ovu činjenicu saopći kupcu. U slučaju kašnjenja prodavatelja s isporukom robe sukladno prethodnoj rečenici, je kupac ovlašten odustati od ugovora, ili ima pravo dogovoriti se s prodavateljem o novoj isporuci robe. Kupac ima pravo koristiti kod prodavatelja uslugu ekspresne isporuke robe u roku 24 sata od potvrđivanja narudžbe kupca kod prodavatelja, koja je naplaćena u smislu cjenika prodavatelja, koji je važio u vrijeme potvrđivanja narudžbenice kupca od prodavatelja. Ako je prodavatelj u kašnjenju s isporukom robe kupcu i kupac neće odustati od ugovora, ima pravo zatražiti prodavatelja za korištenje ekspres isporuke robe. U slučaju u smislu prethodne rečenice ima prodavatelj pravo isporučiti kupcu robu ekspresnom uslugom na vlastite troškove.

Isporuke robe na strani prodavatelja je ispunjena:

 • predajom robe kupcu na mjestu isporuke, ako prijevoz robe obavlja prodavatelj,
 • predajom robe prvom prijevozniku, označenom kupcem za prijevoz ili slanjem robe kupcu,
 • omogućenjem kupcu raspolagati s robom u prostorima prodavatelja u radnom vremenu prodavatelja.

Kod isporuke robe je kupac obvezan uredno provjeriti ispravnost i potpunost isporučene robe u smislu članka 9. OUP.

Kupac ima pravo odbiti narudžbenicu s nedostatcima, ili potvrditi preuzimanje narudžbe s nedostatcima i konzekventno postupati u smislu načela rješavanja reklamacija, koje su sastavni dio ovih uvjeta. U slučaju odbijanja preuzimanja narudžbe s nedostatcima, sve troškove povezane s vraćanjem narudžbe će snositi prodavatelj.

Kasniju prijavu nedostataka, koja se može utvrditi kod preuzimanja robe neće prodavatelj uzeti u obzir. U slučaju ne preuzimanja isporučene robe zbog drugog razloga, kao što je odbijanje narudžbe s nedostatcima, sve ovlaštene troškove koje su nastale prodavatelju snosi kupac. U slučaju, da je kupac potrošač, ovom odredbom nisu dotaknute odredbe čl. 10. st. 3. Zákona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu.

Ako kupac ne preuzme robu niti u roku 30 dana od poziva za preuzimanje robe od prodavatelja, prodavatelj je ovlašten odustati od ugovora. Osobno preuzimanje robe potvrdi kupac potpisom dostavnice, gdje ujedno čitko navede svoje ime i prezime. Ako dostavnica nije iz bilo kojeg razloga sačinjena, preuzimanje robe potvrdi kupac potpisom računa, koji u ovakvom slučaju služi kao dostavnica. Ako nije između prodavatelja i kupca dogovoreno drugačije, prelazi pravo vlasništva i rizik štete na robi na kupca u trenutku preuzimanja robe od prodavatelja. U slučaju kašnjenja kupca s preuzimanjem robe, prelazi rizik štete na robi na kupca prvi dan kašnjenja kupca s preuzimanjem robe.


6. Uvjeti korištenja naše web stranice

Korištenjem ove web stranice i unosom narudžbenica na njoj, se kao kupac slažete sa slijedećim:

a) Internet stranicu ćete koristiti samo za unos pitanja i pravno valjanih narudžbenica.

b) Nećete unositi nikakve lažne ili krivotvorene narudžbenice. Ako postoji opravdana sumnja, da je unesena narudžbenica ove vrste, prodavatelj ima pravo za ukidanje iste uz informiranje nadležnih organa.

c) Pružite nam istinitu, potpunu i točnu e-mail adresu, poštansku adresu ili druge kontaktne podatke. Ujedno se slažete s tim, da u slučaju potrebe ove informacije možemo upotrijebiti, radi kontakta s vama sa vašom narudžbenicom (pogledajte naša Načela obrade osobnih podataka). 

Ako nam ne pružite sve informacije, koje su nam potrebne, nećete moći unijeti narudžbenicu.

Unosom narudžbenice na ovoj internet stranici izjavljujete, da imate više od 18 godina, da ste pravno sposoban za sklapanje obvezivajućih ugovora i potpuno se slažete s uvjetima. Osim toga izjavljujete i potvrđujete, da prije unosa narudžbenice smo vas dovoljno informirali o koracima potrebnim za sklapanje kupoprodajnog ugovora i to opisom istih u ovim uvjetima, koji se nalaze na relevantnoj podstranici internet stranice i o tome da kupoprodajni ugovor neće biti pohranjen u elektronskom obliku, gdje imate pravo zahtijevati isti u pismenom obliku i da je jezik ponuđen za sklapanje kupoprodajnog ugovora slovački jezik.


7. Odustajanje od ugovora na strani kupca - potrošača

U smislu zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu, ima kupca, koji je potrošač, pravo na odustajanje kod ugovora i vraćanje robe i to bez navedenog razloga do 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja robe.

Rok za odustajanje od ugovora se smatra poštovanim, ako je prodavatelj saopćenje o odustajanju od ugovora poslao najkasnije zadnji dan roka.

Kupac je ovlašten odustati od ugovora i prije isteka roka za odustajanja od ugovora. Za odustajanje od ugovora je kupac ovlašten upotrijebiti formular za odustajanje od ugovora, koji mu je pružio prodavatelj i koji je objavljen na internet stranici prodavatelja techsavers.hr. (Privitak br. 1. ovih OUP)

Roba koju kupac vraća ne smije biti upotrijebljena niti oštećena, mora biti u originalnoj ambalaži, te ako je to moguće kod vraćanja iste je kupac obvezan priložiti dokument o kupnji robe.

Kupac je u slučaju odustajanja od ugovora obvezan vratiti robu prodavatelju, i to na adresu sjedišta društva, ako sa prodavateljem nisu dogovorili drugačije. U slučaju odustajanja od ugovora kupac snosi samo troškove vraćanja robe prodavatelju, ili osobi ovlaštenoj prodavateljem za preuzimanje robe.

Prodavatelj je obvezan, bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 14. dana od urudžbe saopćenja o odustajanju od ugovora vratiti kupcu sve uplate, koje je od njega primio temeljem ugovora ili u svezi s istim, uključujući troškove za prijevoz, isporuku i poštarinu i drugih troškova i pristojbi, i to na isti način, koji je upotrijebio kupac kod svoje uplate, ako se neće dogovoriti drugačije. Bez obzira na gore navedeno je moguće refundaciju zadržati, dok prodavatelj ne dobije robu natrag, ili dok kupac ne pruži dokaz o tome, da je robu poslao natrag, u ovisnosti od toga, što nastane ranije.

Sukladno s odredbama čl. 7. st. 6., zakona o zaštiti potrošača, kod prodaje na daljinu, potrošač ne može odustati od ugovora, čiji predmet je:

- pružanje usluge, ako njeno pružanje počelo s izričitom suglasnošću potrošača i potrošač je izjavio, da je uredno poučen o tome, da izražavanjem ove suglasnosti gubi pravo na odustajanje od ugovora nakon potpunog pružanja usluge, te ako je došlo do potpunog pružanja usluge.

- prodaja robe ili pružanje usluga, čijih cijena ovisi od kretanja cijena na financijskom tržištu, na koje ne može prodavatelj imati utjecaja i koje može nastati tijekom roka za odustajanje od ugovora

- prodaja robe proizvedene prema posebnim zahtjevima potrošača, roba proizvedene po mjeri, ili roba namijenjena posebno za jednog potrošača,

- prodaja robe, koja podliježe brzom smanjenju kakvoće ili propadanju,

- prodaja robe zatvorene u zaštitnoj ambalaži, koju nije prigodno vratiti iz razloga zaštite zdravlja ili iz higijenskih razloga i koja je zaštitna ambalaža nakon isporuke oštećena,

- prodaja robe, koja može biti s obzirom na svoju narav nakon isporuke neodvojivo pomiješana s drugom robom,

- prodaja alkoholnih pića, čija cijena je dogovorena u vremenu sklapanja ugovora, gdje je isporuku moguće ostvariti najkasnije nakon 30 dana i njihova cijena ovisi od kretanja cijena na tržištu, na koju ne može imati prodavatelj utjecaja,

- obavljanje neodgodivih popravaka ili održavanja, koje je potrošač izričito zahtijevao od prodavatelja; to ne važi za ugovore o uslugama i ugovore, čiji predmet je prodaja druge robe i rezervnih dijelova potrebnih na obavljanje popravaka ili održavanja, ako su sklopljene tijekom posjete prodavatelja kod potrošača i potrošač ove usluge ili robe nije unaprijed naručio,

- prodaja zvučnih snimaka, video snimaka, ozvučenih video snimaka, knjiga ili računarskog softvera prodavanih u zaštitnoj ambalaži, ako je potrošač ovu ambalažu otpakirao,

- prodaja periodičnog tiska s izuzetkom prodaje temeljem ugovora o pretplati i prodaja knjiga koje nisu isporučene u zaštitnoj ambalaži,

- pružanje usluga smještaja za druge svrhe od smještaja, prijevoz robe, iznajmljivanje automobila, pružanje usluga prehrane ili pružanje usluga povezanih sa aktivnostima u okviru slobodnog vremena, prema kojem se prodavatelj obvezuje pružiti ovakve usluge u dogovorenom vremenu ili dogovorenom roku,

- pružanje elektronskog sadržaja drugačije nego na materijalnom nosaču, ako se njegovo pružanje počelo uz izričitu suglasnost potrošača i isti je izjavio da je uredno poučen o tome, da izražavanjem ove suglasnosti gubi pravo na odustajanje od ugovora.


8. Garantni uvjeti i odgovornost za nedostatke

Roba se proizvodi uz najveću stručnu skrb uz uporabu najboljih materijala i tehnologija. Garantni rok počinje teći od dana, kada robu preuzme kupac. Garantni rok je kod sve robe 24 mjeseca (uz izuzetak prodaje robe na tvrtku s MB, gdje je garancija 12 mjeseci) od dana preuzimanja robe kupcem, ako nije dalje navedeno drugačije, odnosno, ako društvo MB TECH BB s.r.o. ne odredi duži garantni rok. Garancija počinje teći od dana preuzimanja robe.

Duži garantni rok može biti određen u ovom Garantnom pravilniku, u priručniku za korisnike ili naznačen na fakturi priloženoj uz robu.

Kod predmeta prodavanih po nižoj cijeni zbog razloga nedostatka je garantni rok 24 mjeseca, prodavatelj ali ne odgovara za nedostatak, zbog kojeg je dogovorena niža cijena. Kod rabljenih predmeta je garantni rok 12 mjeseci (čl. 620. st. 2. Građanskog pravilnika) i prodavatelj ne odgovara za nedostatke nastale uporabom ili habanjem istih. Rabljeni predmeti su od strane prodavatelja vidljivo obilježeni kao korišteni, isto tako je kod njih navedena informacija o skraćenom garantnom roku.

Prodavatelj pruža garanciju za nedostatke robe prema slijedećem:

 • količinski nedostaci - nedostaci robe u smislu isporuke manje nego dogovorene količine - kupac je obvezan javiti isto prodavatelju najkasnije kod preuzimanja robe, inače njegova prava zbog nedostataka prestaju. Ako kupac potpiše dostavnicu, odnosno drugi dokument, koji potvrđuje isporuku robe i ne navede ovu vrstu nedostataka robe, važi pravna fikcija, da je roba kupcu isporučena u dogovorenoj količini.
 • vidljivo mehaničko oštećenje ambalaže, uključujući neadekvatne ambalaže i ogrebotina i ostale vidljive nedostatke, koje su vidljivi izravno kod isporuke robe - kupac je obvezan javiti Prodavatelju najkasnije kod preuzimanja robe, inače njegova prava zbog nedostataka prestaju. Ako kupac potpiše dostavnicu, odnosno drugi dokument, koji potvrđuje isporuku robe i ne navede ovu vrstu nedostataka robe, važi, da je roba kupcu isporučena bez vidljivih nedostataka,
 • nedostaci utvrđeni kod otpakiranja robe - kupac je obvezan sve vidljive nedostatke robe, koje je moguće ustvrditi tek nakon otpakiranja iste, bez odlaganja javiti prodavatelju, te ne smije robom dalje rukovati i koristiti je,
 • greške, koje nije moguće utvrditi drugačije nego korištenjem robe - radi se o skrivenim nedostacima, koje je kupac ovlašten i obvezan reklamirati kod prodavatelja bez nepotrebnog odlaganja, nakon utvrđivanja istih, najkasnije do 7 dana od utvrđivanja nedostatka, ili uz poštivanje stručne skrbi mogao utvrditi; nakon isteka ovog roka prava kupca zbog ovih nedostataka robe prestaju.

Opća obveza kupca je rukovanje proizvodima prema uputama, navedenim u katalozima, uputama za rukovanje i biltenom proizvođača robe.

Garancije se ne odnosi na i prodavatelj ne odgovara uglavnom za greške prema slijedećem:

 • nastale nepravilnim opsluživanjem, nestručnim ili neadekvatnim rukovanjem (uglavnom oštećenje plastičnih dijelova proizvoda, grebanje displeja nastalo nepravilnim čišćenjem, oštećenje uzrokovano udarcima...)
 • nastale korištenjem, instalacijom u suprotnosti s uputama za korištenje od proizvođača robe, nastale oštećenjem elektrostatičkim pražnjenjem,
 • nastale uporabom nepravilne ili pogrešne programske opreme, niti eventualne štete u vezi sa njima,
 • nastale uslijed elementarne nepogode, nasilnog oštećenja, atmosferskih utjecaja i korištenjem u ekstremno neobičnim slučajevima,
 • uslijed nekompatibilnosti sastojaka kupljenih na drugom mjestu nego  kod prodavatelja ovog proizvoda, ako nije ovakav sastojak odobren od strane prodavatelja,
 • nastale uslijed neovlaštene intervencije u proizvod,
 • nastale uslijed grube povrede principa rada i korištenja robe opisanih uglavnom u katalogu, uputama, biltenima, priručniku za korisnike, te baterije u prijenosnim računarima.

Prodavatelj ne jamči za eventualnu štetu, oštećenje ili zloupotrebu podataka pohranjenih na medijima za spremanje kod proizvoda. Prije preuzimanja proizvoda na popravak je obveza kupca osigurati odgovarajuću sigurnosnu kopiju podataka i spriječiti njihovu moguću zlouporabu.

Postupak kod rješavanja reklamacija, uključujući prava kupca zbog nedostataka robe uređuju načela za obradu reklamacija navedena u točki 9. ovih OUP.

U slučaju, da je kupac smatran potrošačem, odredbe čl. 619. i sl. Građanskog zakonika imaju prednost pred odredbama ovog članka. Na prava zbog nedostataka robe će se dalje primijeniti odredbe Građanskog zakonika.


9. Principi rješavanja reklamacija – pravilnik za reklamacije

Ako je reklamacija uložena pravovremeno i na način, koji uređuje ovaj članak, kupac ima u skladu s odredbama čl. 622 do čl.625 Građanskog pravilnika kod nedostataka robe prava prema slijedećem:


 • Ako je nedostatak moguće odstraniti, ima kupac pravo na besplatno, pravovremeno i adekvatno odstranjivanje greške i to bez nepotrebnog odlaganja.
 • Umjesto odstranjivanja nedostatka može kupac zahtijevati zamjenu isporuke, ako se nedostatak tiče samo dijela sa narudžbenice, može zahtijevati zamjenu danog dijela u slučaju, da prodavatelju ne nastanu nikakvi neumjereni troškovi u usporedbi s cijenom ili značajem narudžbe.
 • Ako nedostatak nije moguće odstraniti i sprečava adekvatno korištenje isporuke kao besprijekorne, ima kupac pravo na zamjenu narudžbe ili na odustajanje od ugovora.
 • Ova ista prava se odnose na kupca i u slučaju, da je greške moguće popraviti, ali ne može naručenu robu adekvatno koristiti uslijed pojave nedostatka nakon popravka, ili uslijed više greški.
 • U slučaju nedostataka, koje nije moguće odstraniti ima kupac pravo na adekvatan popust na cijenu narudžbenice.


O ovim pravima navedenim gore smo vas informirali time, da smo ove uvjete smjestili na konkretnu podstranicu web stranice imali ste mogućnost upoznati se s istim prije slanja narudžbenice.


Kupac može podnijeti reklamaciju:

 • osobno izravno u sjedište prodavatelja, kod nadležnog radnika ovlaštenog za primanje reklamacija, bilo koji dan tijekom radnog vremena konkretnog pogona,
 • pismeno, slanjem na poštansku adresu sjedišta društva ili slanjem e-maila na info@techsavers.hr 


Prodavatelj ili prodavateljem ovlašten radnik za rješavanje reklamacija odredi način rješavanja reklamacije odmah, u složenim slučajevima do 3 radna dana od dana podnošenja reklamacije, u obrazloženim slučajevima, uglavnom, ako se zahtijeva složna tehnička ocjena stanja robe, najkasnije 30 dana od primanja reklamacije.


U slučaju, ako se traži složena tehnička ocjena stanja robe, kupac može biti informiran o stanju reklamacije, koja će se bliže dalje ocjenjivati individualno temeljem ugovora između prodavatelja i kupca.


U slučaju rješavanja reklamacije, koja zahtijeva složenu tehničku ocjenu stvari u roku kraćem od 30 dana, bit će kupac o istom informiran, te će mu biti omogućeno osobno preuzimanje robe, ili će mu biti roba isporučena razvoženjem prodavatelja besplatno.


Kod podnošenja reklamacije potrebno je dokazati činjenice prema slijedećem:

 • da je kupac kupio proizvod od društva MB TECH BB s.r.o., i po kakvoj cijeni; zbog ovog kupac dostavi važeći dokaz o kupnji robe s navedenim datumom kupnje robe, koji je dokaz kupnje reklamirane robe kod tvrtke MB TECH BB s.r.o. (uglavnom faktura, blok iz blagajne, dostavnica, drugo,
 • na proizvodu se u garantnom roku pokazala greška (i ne radi se o nedostatku na koji se ne odnosi reklamacija u smislu ovog Pravilnika za reklamacije, uputa za korisnike robe ili pravnih propisa),
 • nedostatci robe su javljeni prodavatelju bez odlaganja uz neposredno uručivanje robe s greškom prodavatelju na adresu sjedišta prodavatelja na trošak kupca, ako se prodavatelj i kupac ne dogovore drugačije,
 • u slučaju, da je za proizvod odobren duži garantni rok od općeg - 24 mjeseca, kupac dokaže, da se nedostatak pokazao u garantnom roku. Zbog ove svrhe predoči kupac uredno i čitljivo popunjen garantni list, na kojem je naveden datum prodaje, vrsta proizvoda, pečat potpisa prodaje i potpis prodavača. U posebnim slučajevima, kada je duži garantni rok poznat prodavatelju, ne mora od kupca tražiti predočenje garantnog lista.
 • Kupac je kod reklamacije obvezan označiti reklamiranu robu i što detaljnije opisati nedostatak robe i jednako navesti sve kontaktne podatke kupca i to zbog komunikacije tijekom procesa reklamacije.
 • Kod reklamiranja računara je dalje potrebno da kupac časno izjavi, da su bili poštovani svi uvjeti licencije, u računaru nije instaliran nelegalni softver, u suprotnom nije prodavatelj obvezan priznati reklamaciju. Ako prodavatelj utvrdi, da reklamiran računar sadrži nelegalan softver, nije obvezan priznati primljenu reklamaciju. Prodavatelj u ovakvom slučaju ne odgovara za štetu.


U slučaju ne ispunjenja bilo kojeg od navedenih uvjeta sa strane kupca je prodavatelj ovlašten ne priznati reklamaciju, odnosno istu odbiti. Temeljem ugovora prodavatelja i kupca tako može biti konzekventno s obzirom na nepriznanje/odbijanje reklamacije obavljen servis nakon garancije i to za pristojbu prema cjeniku navedenom na stranici techsavers.hr i fakturiran kao servis nakon garancije.

Ako kupac javi grešku, na koju se odnosi garancija (na primjer nisu ispunjeni uvjeti garancije, greška je javljena zabunom, nakon garancije i sl.), može prodavatelj zahtijevati plaćanje troškova, koji su nastali u svezi s odstranjivanjem prijavljene greške naručitelju u cijelosti. Kalkulacija servisne intervencije će biti u ovom slučaju obračunata prema aktualnim važećim cijenama servisnog centra u mjestu podnošenja reklamacije. Nepriznate reklamacije i popravke nakon garancije obavljene tvrtkom MB TECH BB s.r.o. , naplaćuju se sukladno vremenu obavljanog popravka ( 1 servisni sat = 25 € bez PDV, računa se svaki započeti sat) i rezervnim dijelovima upotrijebljenim kod popravka.

Popravak će se početi obavljati, tek kada klijent odobri sačinjenu ponudu cijene. U slučaju, da se klijent neće složiti s ponudom, obračunat će se pristojba za dijagnostiku u visini 15€ bez PDV.


Prilikom podnošenja reklamacije prodavatelj izdaje kupcu potvrdu. Prodavatelj izdaje pismenu ispravu o rješavanju reklamacije najkasnije do 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Nakon određivanja načina obavljanja reklamacije je tvrtka MB TECH BB s.r.o. obveza riješiti reklamaciju bez nepotrebnog odlaganja, rješenje reklamacije ne smije trajati više od 30 dana od podnošenja reklamacije. Nakon isteka ovog roka za rješenje reklamacije ima kupac jednaka prava, koja bi imao, ako bi se radilo o nedostatku, koji nije moguće odstraniti (pravo za zamjenu robe, ili vraćanje novca - odustajanje od Ugovora).

U slučaju reklamacije robe podnesene tijekom prvih 12 mjeseci od kupnje, može MB TECH BB s.r.o. riješiti reklamaciju odbijanjem samo temeljem stručne ocjene. Prodavatelj pruži potrošaču kopiju stručne ocjene uz obrazloženje odbijanja reklamacije do 14 dna od rješenja reklamacije. Ako MB TECH BB s.r.o. odbije reklamaciju robe podnesenu nakon 12 mjeseci nakon kupnje, obvezan je o dokumentu o rješenju reklamacije navesti, kome može kupac poslati robu radi stručne ocjene. Ako kupac stručnom ocjenom dokaže odgovornost MB TECH BB s.r.o. za nedostatke robe, može podnijeti reklamaciju ponovno.


Ako nastane zamjena robe s nedostacima za novu, počne teći garantni rok od preuzimanja nove robe. U slučaju, ako je zamijenjen dio na predmetu počinje teći garantni roku u odnosu na ovaj dio od preuzimanja ovog dijela. Vrijeme od potraživanja prava za odgovornost za greške do vremena, kada kupac nakon završetka popravka bit će obvezan preuzeti predmet, se ne uračunava u garantni rok. Prava zbog odgovornosti za nedostatke robe, za koje važi garantni rok prestaju, ako se traže u garantnom roku.

Na reklamaciju robe se odnose odredbe Građanskog zakonika i zakona o zaštiti potrošača.

Kod rukovanja, korištenja, prijevoza i čuvanja robe je kupac obvezan pridržavati se uputa navedenih u priručniku za korisnika od proizvođača robe. Kupac je obvezan što prije provjeriti robu isporučenu prodavateljem, gdje je potrebno kontrolu obaviti na taj način, da nedostatke, koje je moguće utvrditi kod adekvatnog stručnog pregleda budu utvrđene čim prije. Kupac je obvezan, konzekventno sve ovakvo utvrđene nedostatke javiti bez odlaganja prodavatelju. Nedostatke, koji se pojave kasnije je kupac je obvezan, isto tako javiti bez odlaganja prodavatelju.


Najčešće greške kod reklamacije

 • Nepotpun opis greške. Kupci najčešće navode u opis greške "ne funkcionira". Ako tehničar počne testirati matičnu ploču s ovim opisom greške i matična ploča radi, reklamaciju smatramo neopravdanom. Zbog toga molimo, navedite detaljni opis greške: na primjer: "zaslon nakon uključenja prikazuje samo tonove crvene boje i u gornjem desnom kutu crnu mrlju širine otprilike 5 cm."
 • Oštećene zaštitne naljepnice. Ne skidajte proizvoljno nikakve naljepnice (sa procesora, sa memorija), u suprotnom automatski gubite pravo na garanciju.
 • Loše podešeni prekidači ili nekorektna instalacija. Kupac ne pročita upute i proizvod ne instalira pravilno. Molimo, čitajte upute i "readme" datoteke, uštedite tako mnogo vremena i novca.
 • Pogrešna verzija BIOS-a. Puno grešaka nastaje instalacijom BIOS-a koji nije namijenjen za konkretnu vrstu matične ploče. Ako imate dvojbi o ispravnosti BIOS-a prije obavljanja ažuriranja se radije savjetujte s našim tehničarom.
 • Reklamacije parametara, za koje proizvođač ne garantira. Kupci nekada očekuju od proizvoda osobine, koje proizvođač ne garantira. Molimo, da prije kupnje robe konzultirate njegove performanse s našim prodavačima, odnosno dajte si proizvod pokazati.
 • Reklamacija performansi, koje se na prvi pogled čine pogrešnim, može biti prirodna crta robe. Na primjer, kod monitora sa zaslonom trinitron i fd trinitron kod bližeg pogleda je moguće primijetiti 2 fine pruge, koje ne znače oštećenje slike, ali služe za sinkronizaciju iste.
 • Izgorjele točke kod LCD monitora - standard ISO 13406 dopušta kod LCD monitora čak 5 izgorjelih točki na 1 milijun. Zbog toga reklamacije ove vrste ne mogu biti prihvaćene. Sukladno ISO standardu u tablici je maksimalni omjer pogrešnih piksela /na milijun dobrih:
 • 2 kom (tip 1) t. j. trajno svijetle bijelo
 • 2 kom (tip 2) t. j. trajno crnih
 • 5 kom (tip 3) t. j. sve greške druge nego tip 1 i 2, na primjer trajno svijetle crvene, plave itd.

Primjer, na zaslonu 15" LCD monitora je 0,786432 milijuna piksela, to znači, da je dozvoljenih 5 na 1 milijun - zbog toga 5*0,78 = 3,9 pogrešnog piksela po monitoru..


10. Završne odredbe

Ovi OUP stupaju na snagu i izvršivost na dan objavljivanja istih na web stranici prodavatelja techsavers.hr. OUP važe u tom opsegu i značenju, u kakvom su navedene na web stranici prodavatelja u vrijeme slanja narudžbenice kupca prodavatelju.

U slučaju da neka od odredbi ovih OUP postanu sasvim ili djelomično ništavne ili neizvršive, nije dotaknuto važenje ili izvršivost ostalih odredbi. Umjesto ništavnih ili neizvršivih odredbi se upotrijebe odredbe relevantnih pozitivnih propisa.

Za urudžbu ekonomski poruka za kupca važi, da ako prodavatelj ne dobije saopćenje o greški - nemogućnosti urudžbe obavijesti (e-maila ili kratke poruke) na pruženu e-mail adresu, odnosno telefonski broj kupca (mobitel) ova se poruka (e-mail ili kratka poruka) smatra uručenom slijedeći dan nakon njenog slanja, ako pozitivni propisi ne određuju drugačije.

Za urudžbu elektronskih poruka prodavatelj (e-mail) važi, da elektronska isprava se smatra neuručenom do momentu, dok njen primitak ne potvrdi prodavatelj povratnom e-mail porukom.

Pošiljka se smatra uručenom i u slučaju, ako je primalac odbije preuzeti, ili i u slučaju, ako je primatelj vlastitom krivnjom ili nehatom ne preuzme. U takvom slučaju se smatra uručenom istekom roka za pohranjivanje na pošti u trajanju prema uputi pošiljatelja i vraćanjem pošiljke pošiljatelju, o čemu mora pošiljate predočiti neoštećen dokaz. Pošiljke uručivane preko dostavljača - kurirske službe (uglavnom DPD, DHL, IN TIME, UPS) smatrat će se uručenim u trenutku preuzimanja ugovornom stranom. U slučaju neuspješnosti uručivanja kurirskom službom smatrat će se trenutkom uručenja treći dan nakon obavljanja prvog pokušaja urudžbe, gdje obavljanje pokušaja za urudžbu se dokaziva izjavom dostavljača - kurirske službe. Isključivo pravo prodavatelj je odlučiti kojim oblikom i u kojim slučajevima će komunicirati s kupcem (tekst poruka, ili e-mail, ili drugi odgovarajući način).

Ako se dokaže, da neka odredba OUP i/ili Ugovora ne važi, ili nije izvršiva, ovako nevaženje, ili neizvršivost nema za posljedicu nevaženje ili neizvršivost ostalih odredbi Ugovora i/ili OUP. U ovakvom slučaju se strane obvezuju bez odlaganja nadoknaditi ovakvo nevažeću ili neizvršivu odredbu novom, radi očuvanja svrhe, koju je imala nevažeća ili neizvršiva odredba u vremenu primanja iste, ili u vremenu sklapanja ugovora.

Prodavatelj zadržava pravo bilo kada razmotriti ove uvjete i modificirati ih. Bilo koja modifikacija uvjeta ne smije povrijediti ili ograničiti pravo kupca, koje izviru iz ovog ugovora, ili koje je izvršeno prije stupanja ovih modifikacija na snagu. Modifikacije stupaju na snagu na dan objavljivanja istih na internet stranici. Ako se kupac ne slaže s izmijenjenim uvjetima, ima pravo ukinuti svoj korisnički račun, u suprotnom se pretpostavlja da se s njima slaže.

Na kupca se odnose principi i uvjeti važeći u vremenu, kada koristi ovu internet stranicu ili kada unosi svaku narudžbu.

Odlučujuće materijalno i procesno pravo je pravo Slovačke Republike. Svi sporovi, koji nastanu iz OUP, Ugovora ili u svezi s istim, uključujući sporova zbog isporuke robe će raspravljati i odlučivati isključivo sudovi u Slovačkoj Republici sukladno pravu Slovačke Republike.

Kada kao kupca ocijenite, da su Vaša prava povrijeđena, ili ako niste zadovoljni s načinom rješavanje reklamacije, molimo, obratite se za zahtjevom za ispravak najprije na naš e-mail na adresu info@techsavers.hr , s ciljem dogovoriti se na izvansudskoj nagodbi.

Ako vaš zahtjev odbijemo, ili ne odgovorimo do 30 dana, imate pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog načina rješenja spora sukladno čl. 12. Zakona br. 391/2015 Z. z. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i o izmjeni i dopuni nekih zakona u važećem značenju. Organ, koji ove sporove rješava je trgovačka inspekcija "Slovenská obchodná inšpekcia" s registriranim sjedištem na ulici Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P. O. BOX 29 (http://www.soi.sk) ili bilo koji drugi ovlašten organ, registriran u popisu organa za alternativno rješavanje sporova na Ministarstvu financija Slovačke Republike (http://www.mhsr.sk). Isto tako možete upotrijebiti online platformu za rješavanje sporova, koja je pristupačna na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


 


1